Welcome to Festival of Arts' فستیوال هنر Gallery of THE IRANIAN ACHIEVERS

Welcome to Festival of Arts' فستیوال هنر Gallery of THE IRANIAN ACHIEVERS

"علی پیرهانی" نابغه ایرانی "علی پیرهانی" با قدرت تکلم ۱۹ زبان زنده جهان بعد از دکتر جکسی ریچاردز آمریکایی که میتواد به ۲۳ زبان جهان صحبت کند دومین فرد چندزبانه ی جهانه است. حیرت آور اینجاست که علی در ۲۴ سالگی توانسته ۱۹ زبان را یاد بگیرد ولی جکسی ریچاردز در ۶۸ سالگی توانسته ۲۳ زبان را یاد بگیرد